Cap de l'equip de coordinació d'assumptes europeus i acció exterior

Jose M. Ferrer Carrasco

Europe Direct Comunitat Valenciana

Técnico Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas y funcionario de carrera de la Generalidad Valenciana